Các loại báo cáo tài chính hiện nay cần phải biết

Hiện nay có các loại báo cáo tài chính nào mà doanh nghiệp cần phải biết? Mỗi loại báo cáo được định nghĩa cụ thể như thế nào và có vai trò ra sao? Mời bạn tham khảo câu trả lời cho vấn đề này trong bài viết dưới đâycac-loai-bao-cao-tai-chinh-hien-nay-can-phai-biet-1

1. Có mấy loại báo cáo tài chính? Các loại báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là loại báo cáo được lập nên bởi các kế toán viên, nhằm mục đích đưa ra những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Hiện nay, có 4 loại báo cáo tài chính được biết đến nhiều nhất là: Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu; Bảng cân đối kế toán.

cac-loai-bao-cao-tai-chinh-hien-nay-can-phai-biet-2

2. Bộ hồ sơ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế gồm những gì?

Một bộ hồ sơ báo cáo tài chính dùng để nộp cho cơ quan thuế sẽ gồm các thành phần sau:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh các báo cáo tài chính được sử dụng để giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh dựa trên các báo cáo tài chính tổng hợp, các chính sách kế toán được áp dụng để ghi nhận những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định,…

Đồng thời, nội dung của báo cáo tài chính cần phải phản ánh được các vấn đề như sau:

– Tài sản

– Nợ phải trả và vốn của chủ sở hữu

– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và các chi phí khác

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

– Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

– Các luồng luân chuyển của tiền ra/vào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với tổ chức, doanh nghiệp

cac-loai-bao-cao-tai-chinh-hien-nay-can-phai-biet-3

Đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp và cơ quan chủ quản, báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể như sau:

– Phản ánh một cách toàn diện về tình hình quản lý tài sản, những khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trong kỳ của doanh nghiệp.

– Cung cấp các thông tin tài chính để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ hoạt động, được dùng làm cơ sở để kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn, cũng như khả năng huy động vốn vào công tác sản xuất kinh doanh.

– Làm căn cứ quan trọng cho việc phân tích, nghiên cứu và phát hiện các khả năng tiềm tàng. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chủ chốt về cách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, chủ nợ.

– Dựa trên các báo cáo tài chính, có thể xây dựng những kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính cũng như các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

4. Lời kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nếu thấy bài viết này hay, bạn hãy chia sẻ thêm tới những người khác nhé.

Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng có thể theo dõi và quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan,

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply